چهره به چهره(تصنیف قدیمی) چهره به چهره(تصنیف قدیمی)

  متن آهنگ چهره به چهره(تصنیف قدیمی)

  گر به تو افتدم نظر
  چهره به چهره رو برو
  شرح دهم غم تو را
  نکته به نکته مو به مو
  ساقی باقی از وفا
  باده بده سبو سبو
  مطرب خوش نوای را
  تازه به تازه گو بگو
  در پی دیدن رخت
  همچو صبا فتاده ام
  خانه به خانه در به در
  کوچه به کوچه کو به کو
  می رود از فراق تو
  خون دل از دو دیده ام
  دجله به دجله یم به یم
  چشمه به چشمه جو به جو

چهره به چهره(تصنیف قدیمی)


دانلود آهنگ چهره به چهره(تصنیف قدیمی)

اشتراک گذاری آهنگ چهره به چهره(تصنیف قدیمی)