مست و خراب مست و خراب

  متن آهنگ مست و خراب

  این کژ و راست می رویاین کژ و راست می روی ،
  باز چه خورده ای بگو
  مست و خراب می رویمست و خراب می روی ،
  خانه به خانه کو به کو
  با که حریف بوده ای ؟ بوسه ز که ربوده ای ؟
  زلف که را گشوده ای؟زلف که را گشوده ای؟
  حلقه به حلقه مو به مو
  حلقه به حلقه مو به مو
  حلقه به حلقه مووووو به مو
  راست بگو, به جان تو, ای دل جانمآن تو
  ای دل همچو شیشه امای دل همچو شیشه ام
  خورده میت سبو سبو
  خورده میت سبو سبو
  خورده میت سبووووو سبو
  راست بگو نهان مکن ،
  پشت به عاشقان مکن
  چون خمشااان بی گنه،
  روووی بر آسمان مکن
  چشمه کجاست تا که من،چشمه کجاست تا که من
  آب کشم سبو سبو
  آب کشم سبو سبو
  آب کشم سبووووو سبو
  لقمه ی هر خورنده را،
  لقمه ی هر خورنده را
  در خور او دهد خدای
  آنچه گلو بگیردت ، آنچه گلو بگیردت
  حرص مکن، مجو مجو
  حرص مکن، مجو مجو
  حرص مکن، مجووووو مجو
  این کژ و راست می رویاین کژ و راست می روی ،
  باز چه خورده ای بگو
  مست و خراب می رویمست و خراب می روی ،
  خانه به خانه کو به کو
  خانه به خانه کو به کو
  خانه به خانه کو به کو
  خانه به خانه کو به کو

مست و خراب


دانلود آهنگ مست و خراب

اشتراک گذاری آهنگ مست و خراب