خدای آسمون ها خدای آسمون ها

  متن آهنگ خدای آسمون ها

  سولوفس سولوفس دام ساوایلا
  سولوفس سولوفس دام ساوایلا
  سولوفس سولوفس دام ساوایلا
  سولوفس سولوفس دام ساوایلا

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  دستا بیگانه قلبها توخالی
  حرفا دروغ عشقها پوشالی
  دوست دارم ها فقط یه حرفه
  عمرش قد یه گوله برف

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  هر کسی توی دنیا صبح که شد
  به شوق یه عشقی از خواب پا میشه
  اما عشقی که امروز تا فردا
  تو قلبا بمونه پیدا نمیشه

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  هر کسی توی دنیا صبح که شد
  به شوق یه عشقی از خواب پا میشه
  اما عشقی که امروز تا فردا
  تو قلبا بمونه پیدا نمیشه

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا


  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

  خدای آسمونها خدای کهکشونها
  برس به داد دل عاشق ما جوونا

خدای آسمون ها


دانلود آهنگ خدای آسمون ها

اشتراک گذاری آهنگ خدای آسمون ها