زاده زاده

  متن آهنگ زاده

  لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای
  درِ سرای مغان رفته بود و آب زده /نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب... زده
  سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر / ولی ز ترک کله چتر بر سحاب... زده
  شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده / عذار مغبچگان راه آفتاب... زده

  عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز
  عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز

  شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب... زده
  لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای
  سلام کردم و با من به روی خندان گفت / که ای خمارکش مفلس شراب زده
  که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای / ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده
  وصال دولت بیدار ترسمت ندهند /که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب زده
  بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم

  هزار صف ز دعاهای مستجاب زده
  هزار صف ز دعاهای مستجاب زده

  لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای / لالااااااااای، لالای
  سلام کردم و با من به روی خندان گفت / که ای خمارکش مفلس شراب زده
  که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای / ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده
  وصال دولت بیدار ترسمت ندهند /که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب زده
  بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم

  هزار صف ز دعاهای مستجاب زده
  هزار صف ز دعاهای مستجاب زده

  دِهرره هرره، هی دی / لالااااااااای، لالای
  دِهرره هرره، هی دی / لالااااااااای، لالای

زاده


دانلود آهنگ زاده

اشتراک گذاری آهنگ زاده