آلبوم های ستار

دانلود آهنگ های جدید ستار

عاشقای ایرون ۳ عاشقای ایرون
{۱,۸۴۹ پخش}
تسکین ۵ تسکین
{۹۹,۱۰۶ پخش}
غریب ۸ غریب
{۱۲,۲۰۳ پخش}
ای ایران ۹ ای ایران
{۶,۴۳۲ پخش}
در سوگ شاهزاده ۱۰ در سوگ شاهزاده
{۱۱,۷۴۷ پخش}
پروانگی ۱۲ پروانگی
{۱۶۴,۷۱۵ پخش}
Dare To Live (با Carolina) ۱۴ Dare To Live (با Carolina)
{۹,۱۵۹ پخش}
الهه ی ناز ۱۵ الهه ی ناز
{۴۵,۳۵۶ پخش}
نسل بی ستاره ۱۶ نسل بی ستاره
{۳۲,۰۱۷ پخش}
گُمشده ۲۰ گُمشده
{۸۰,۹۳۴ پخش}
برای با تو بودن ۲۱ برای با تو بودن
{۳۲۰,۷۷۱ پخش}
خاطره ۲۲ خاطره
{۳۰۰,۲۶۰ پخش}
دلم گرفته هموطن ۲۴ دلم گرفته هموطن
{۳,۶۸۹ پخش}
خواب نما (نایاب) ۲۵ خواب نما (نایاب)
{۹,۲۷۹ پخش}
بود و نبود (نایاب) ۲۶ بود و نبود (نایاب)
{۱۱,۰۲۵ پخش}
افسانه هستی ۲۷ افسانه هستی
{۷,۵۱۶ پخش}
زمین لرزه ۲۸ زمین لرزه
{۱,۵۸۲ پخش}
در آن نفس که بمیرم ۲۹ در آن نفس که بمیرم
{۶,۷۳۳ پخش}
غم نامه ۳۲ غم نامه
{۱۸,۱۳۷ پخش}
نگاه تو ۳۳ نگاه تو
{۴۸,۲۳۷ پخش}
نسل گمشده ۳۴ نسل گمشده
{۶,۷۱۶ پخش}
گمشده ۳۵ گمشده
{۳,۴۴۸ پخش}
زندگی (زنده) ۳۶ زندگی (زنده)
{۴,۶۰۱ پخش}
زندگی ۳۷ زندگی
{۴,۹۰۲ پخش}
شمع نیمه جون ۳۸ شمع نیمه جون
{۵,۴۰۹ پخش}
عروسک (نسخه دوم) ۴۰ عروسک (نسخه دوم)
{۱۶,۲۶۲ پخش}
چشمهای تو (کمیاب) ۴۲ چشمهای تو (کمیاب)
{۱۹,۴۵۳ پخش}
هموطن ۴۳ هموطن
{۱,۳۳۳ پخش}
عشق من شیرین بگو ۴۴ عشق من شیرین بگو
{۹,۷۱۸ پخش}
هراس ۴۶ هراس
{۱۰,۳۳۷ پخش}
ای دل ۴۷ ای دل
{۳۰,۵۳۰ پخش}
خدایا من غریبم ۴۹ خدایا من غریبم
{۲۱,۸۵۲ پخش}
چشمهای تو ۵۰ چشمهای تو
{۲۱,۴۲۲ پخش}
عجب صبری خدا دارد ۵۱ عجب صبری خدا دارد
{۹۳,۲۴۱ پخش}
همسرم ۵۳ همسرم
{۷۴,۰۷۱ پخش}
همسفر ۵۴ همسفر
{۱۱۹,۱۷۸ پخش}
شهبانو ۵۵ شهبانو
{۹۱,۵۳۸ پخش}
دانلود موزیک ویدیو تسکین ستار
موزیک ویدیو تسکین

2 ماه پیش
[۳۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دل شیشه ای ستار
موزیک ویدیو دل شیشه ای

2 ماه پیش
[۴۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شازده ما ستار
موزیک ویدیو شازده ما

2 ماه پیش
[۴۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو همسرم ستار
موزیک ویدیو همسرم

2 ماه پیش
[۲۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پروانگی ستار
موزیک ویدیو پروانگی

2 ماه پیش
[۳۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده ستار
موزیک ویدیو سر سپرده

4 ماه پیش
[۵۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو تسکین ستار
موزیک ویدیو تسکین

1 سال و 0 ماه پیش
[۲۳,۰۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده ستار
موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده

1 سال و 6 ماه پیش
[۴,۶۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم تو (ویگن با ستار) ستار
موزیک ویدیو چشم تو (ویگن با ستار)

1 سال و 6 ماه پیش
[۲,۷۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پروانگی ستار
موزیک ویدیو پروانگی

2 سال و 9 ماه پیش
[۶,۹۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب نما ستار
موزیک ویدیو خواب نما

4 ماه پیش
[۷۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

1 سال و 0 ماه پیش
[۱۰,۷۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب صبری خدا داره ستار
موزیک ویدیو عجب صبری خدا داره

1 سال و 0 ماه پیش
[۱,۲۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو برای با تو بودن ستار
موزیک ویدیو برای با تو بودن

1 سال و 1 ماه پیش
[۳۳,۷۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

2 سال و 7 ماه پیش
[۸,۶۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نگاه تو ستار
موزیک ویدیو نگاه تو

3 سال و 8 ماه پیش
[۱,۹۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو گمشده ستار
موزیک ویدیو گمشده

2 سال و 6 ماه پیش
[۲,۰۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی (زنده) ستار
موزیک ویدیو زندگی (زنده)

2 سال و 3 ماه پیش
[۹۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی ستار
موزیک ویدیو زندگی

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۷۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین ) ستار
موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین )

3 سال و 5 ماه پیش
[۶,۳۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو هراس ستار
موزیک ویدیو هراس

4 سال و 10 ماه پیش
[۱,۵۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد ستار
موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد

4 سال و 5 ماه پیش
[۶,۷۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار ستار
موزیک ویدیو همزاد ستار

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۱۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار) ستار
موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار)

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۴۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو همسرم ستار
موزیک ویدیو همسرم

2 ماه پیش
[۵۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک عاشق ستار
موزیک ویدیو اشک عاشق

2 سال و 2 ماه پیش
[۷,۴۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو چشمات ستار
موزیک ویدیو چشمات

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۵۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانگی ستار
موزیک ویدیو یگانگی

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۷۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خاکی ستار
موزیک ویدیو خاکی

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۸۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شازده خانوم ستار
موزیک ویدیو شازده خانوم

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۷۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نو بهار ستار
موزیک ویدیو نو بهار

5 ماه پیش
[۱,۷۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو حقیقت ستار
موزیک ویدیو حقیقت

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۷۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو گرفتار ستار
موزیک ویدیو گرفتار

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۰۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو گل سنگم ستار
موزیک ویدیو گل سنگم

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۹۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل ستار
موزیک ویدیو غزل

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۲۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عسل ستار
موزیک ویدیو عسل

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۶۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آوازه خوان ستار
موزیک ویدیو آوازه خوان

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۸۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو منو نترسون ستار
موزیک ویدیو منو نترسون

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۱۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو زندون دلتنگی ستار
موزیک ویدیو زندون دلتنگی

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۳۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو آهو (ستار) ستار
موزیک ویدیو آهو (ستار)

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۲۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو زنجیر باف ستار
موزیک ویدیو عمو زنجیر باف

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۹۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شناسنامه ستار
موزیک ویدیو شناسنامه

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۶۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تکخال ستار
موزیک ویدیو تکخال

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۷۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو صید دل ستار
موزیک ویدیو صید دل

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۲۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو مهر دوست ستار
موزیک ویدیو مهر دوست

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۲۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده ستار
موزیک ویدیو سر سپرده

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۹۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو خواندن ستار
موزیک ویدیو از تو خواندن

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۶۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یوسف گمگشته ستار
موزیک ویدیو یوسف گمگشته

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۳۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو زنگ حساب ستار
موزیک ویدیو زنگ حساب

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۶۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو گل حسرت ستار
موزیک ویدیو گل حسرت

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۷۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو بودن ستار
موزیک ویدیو با تو بودن

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۶۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو فاتح ستار
موزیک ویدیو فاتح

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۶۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه گاه ستار
موزیک ویدیو تکیه گاه

2 سال و 3 ماه پیش
[۱۳,۳۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شام آخر ستار
موزیک ویدیو شام آخر

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۲۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو وارث ستار
موزیک ویدیو وارث

2 سال و 2 ماه پیش
[۲,۴۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ای کاش ستار
موزیک ویدیو ای کاش

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۷۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو تا تو رو دیدم ستار
موزیک ویدیو تا تو رو دیدم

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۷۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای تو ستار
موزیک ویدیو صدای تو

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۳۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز ستار
موزیک ویدیو عمو نوروز

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۷۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو تعظیم ستار
موزیک ویدیو تعظیم

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۷۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسک ستار
موزیک ویدیو عروسک

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۳۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای زنگوله ها ستار
موزیک ویدیو صدای زنگوله ها

2 سال و 3 ماه پیش
[۸۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سفر ستار
موزیک ویدیو سفر

2 سال و 0 ماه پیش
[۱,۳۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای بارون ستار
موزیک ویدیو صدای بارون

2 سال و 3 ماه پیش
[۹,۳۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مستی ستار
موزیک ویدیو مستی

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۳۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ایران ایران ستار
موزیک ویدیو ایران ایران

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۹۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بی نظیر ستار
موزیک ویدیو بی نظیر

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۹۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو مطرب ستار
موزیک ویدیو مطرب

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۳۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو سپید و سیاه ستار
موزیک ویدیو سپید و سیاه

3 ماه پیش
[۳۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نم نم بارون ستار
موزیک ویدیو نم نم بارون

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۶۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بت ستار
موزیک ویدیو بت

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۴۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی ستار
موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی

2 سال و 3 ماه پیش
[۴,۲۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یک شبه ستار
موزیک ویدیو یک شبه

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۴۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو گل پونه ستار
موزیک ویدیو گل پونه

2 سال و 3 ماه پیش
[۵,۴۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو گلنار ستار
موزیک ویدیو گلنار

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۶۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار
موزیک ویدیو همزاد

2 سال و 3 ماه پیش
[۹۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو همسفر ستار
موزیک ویدیو همسفر

2 سال و 10 ماه پیش
[۸,۹۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شهر غم ستار
موزیک ویدیو شهر غم

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۶۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین ستار
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۹۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم بادومی ستار
موزیک ویدیو چشم بادومی

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۲۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پیله ستار
موزیک ویدیو پیله

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۲۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسی ستار
موزیک ویدیو عروسی

2 سال و 3 ماه پیش
[۶,۴۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ناز گلک ستار
موزیک ویدیو ناز گلک

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۶۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو قدم رنجه ستار
موزیک ویدیو قدم رنجه

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۶۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دیگه نکن گریه ستار
موزیک ویدیو دیگه نکن گریه

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۴۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عاشقان ستار
موزیک ویدیو ای عاشقان

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۶۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو جدایی ستار
موزیک ویدیو جدایی

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۰۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو از عشق مردن ستار
موزیک ویدیو از عشق مردن

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۱۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو حیدر خان ستار
موزیک ویدیو حیدر خان

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۵۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بانی ستار
موزیک ویدیو بانی

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۸۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یا مولا ستار
موزیک ویدیو یا مولا

1 سال و 1 ماه پیش
[۳,۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو زندان ستار
موزیک ویدیو زندان

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۵۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو مسلمانان ستار
موزیک ویدیو مسلمانان

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۳۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شب ستار
موزیک ویدیو شب

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۲۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ای دل ای دل ستار
موزیک ویدیو ای دل ای دل

2 سال و 2 ماه پیش
[۱,۱۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو کمتر گله کن ستار
موزیک ویدیو کمتر گله کن

3 سال و 6 ماه پیش
[۱,۹۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم ستار
موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم

2 سال و 3 ماه پیش
[۶,۹۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو گریه ستار
موزیک ویدیو گریه

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۴۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه ستار
موزیک ویدیو گلایه

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۱۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور ستار
موزیک ویدیو یاور

2 سال و 3 ماه پیش
[۹۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق خجالتی ستار
موزیک ویدیو عاشق خجالتی

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۶۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو رمز ستار
موزیک ویدیو رمز

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۴۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجره ستار
موزیک ویدیو پنجره

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۷۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصد عشق ستار
موزیک ویدیو قاصد عشق

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۰۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آمدی ستار
موزیک ویدیو آمدی

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۵۹۱ views]
اسم های مشابه دیگر برای ستار :

ستار
ستّار
حسن ستار ( ستّار ) ( ستار ) در 1329 در تهران متولد شد.
Satar


This page was generated in 0.28 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393