دانلود عکس

متن آهنگ دریغا دریغا

خدایاخدایاچراازمن اوراگرفتی که ماتم بگیرم من اینسوی دنیاتوانسوی دنیاچرا دردخودکمبگیرم
زروزی که رفته زپیشم او نامه ننوشته
زخاطرمگربرده اوازدل یادبگذشته
دریغاگذشته گذشتهدریغا گذشتهگذشته
خدایاهمه هستی ام را گرفتی
همه هستی ام را تویکجا گرفتی
اگرروزی ازاین قفس پربگیرم
روم سربه پایش نهم تا بمیرم
و یا زندگی را من از سر بگیرم (هما میرافشار)
خدایاهمه هستی ام بوده یادش
همه هستی ام بود عشق جانکاهش
اگر من به راهش بمیرم کم است و
خجل مانده ام باز ز یاد نگاهش
اگرجان فدایش بسازم
به حقش کم است تا نهم سر به پایش
خدایاهمه آرزویم ببینمهمه آرزویمببینم بمیرم
ببینم لقایش که عشقم همین است
ببینم که عشقم بود زنده یادش
اضافه متن هدیه ای است به خواننده محبوبمگلپا
از طرف جوان آذری

مشخصات آهنگ دریغا دریغا

کاور آلبوم چرا عاشق نباشمترانه سرا : +پیشنهاد
» آهنگ ساز : بزرگ لشگری
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : هادی عطائی کهنه شهری

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.20 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393