دانلود عکس

متن آهنگ خاک خسته

خاک خسته

نعره کن ای سرزمینجان سپردن

نعره کن

نعره کن ای خاک خسته ، خاک مردن

نعره کن

شب هق هق

شب پرپر زدن چلچله هاست

ز غزل گریه پرم

خانه ی هم غصه کجاست؟

این همه جوخه ، این همه دار

این همه مرگ

این همه عاشق خفته در خون

این همه زندان ،این همه درد

این همه اشک

نعره هایتکوخاکگلگون ؟

خاک گلمردگیو قحطی و آفت زدگی

وطن تعزیه در مرگ و مصیبت زدگی

شب یاران ،شب زندان

شب ویرانی ما

شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393