قلب تایید اعتبار قلب تایید اعتبار

  متن آهنگ قلب تایید اعتبار

  پریرویان قرار دل چو بستیزند بستانند

  به فتراکِ جفا دلها چو بربندند، بر بندند!

  ز زلف عنبرین جانها چو بگشایند، بفشانند

  چو منصور از مراد آنان که بر دارند، بردارند!

  که با این درد اگر در بندِ درمانند، در مانند!

قلب تایید اعتبار


دانلود آهنگ قلب تایید اعتبار

اشتراک گذاری آهنگ قلب تایید اعتبار