دانلود عکس

متن آهنگ 13/8

کوچولو کوچولو کجایی
چرا پیش ما نیایی
تو که مث من بچه‌ای
بچه‌ی تو کوچه ای

کوچه که جای بازی نیست
مامان و باباش راضی نیست

کوچولو کوچولو کجایی کجایی کجایی
چرا پیش ما نیایی نیایی نیاییشاید این جمعه بیاید شاید
شاید این جمعه بیاید شاید
شاید این جمعه بیاید شاید
شاید این جمعه بیاید شاید

آآآآآخ آقا جان شاید این جمعه بیاید شاید


این‌ها همه یک جورایی نقص بشریته
طاقت مرگو نداریم،راجع بش می دیم نظریه
هیچکس قرار نیست بیاد ،علاف کردن همه مونو
در Nineteen Seventy Nine لولوها بردن ممه مونو

کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کجایی
چرا پیش ما چرا پیش ما چرا پیش ما نیایی
تو که مث من تو که مث من تو که مث من بچه‌ای
بچه‌ی تو بچه‌ی تو بچه‌ی تو کوچه ای

داروین کتابش چاپ شده،چاپ شده ما نخریدیم
رسالات آقایونو خوندیدیم، خون دیدیم و چیزی ندیدیم
این خر دجّال کی میاد کی میاد پس کی میاد
کعبه آمال کی میاد؟ کی کی کِکِکِکِکی میاد؟

کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کجایی
چرا پیش ما چرا پیش ما چرا پیش ما نیایی
تو که مث من تو که مث من تو که مث من بچه‌ای
بچه‌ی تو بچه‌ی تو بچه‌ی تو کوچه ای


زیر بار باور له نه که،کِه نه که،آکنده شدیم
نه کدخدای ده که فربه نه که،بازنده شدیم
زیر زور باور کات شدیم کات نه که، مات نه که،همه سولفات شدیم
به راه توبه و طامات زدیم،قات زدیم ،الوات شدیم

کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کجایی
چرا پیش ما چرا پیش ما چرا پیش ما نیایی
تو که مث من تو که مث من تو که مث من بچه‌ای
بچه‌ی تو بچه‌ی تو بچه‌ی تو کوچه ای


ملت سالهاست میدونن چه کسی منتظر منجیه
ملت سالهاست میدونن Nobody منتظر منجیه
آخرین کسی که اینو فهمید اسمش اکبر گنجیه
آخرین کسی که اینو فهمید اسمش اکبر گنجیه


کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو کجایی
چرا پیش ما چرا پیش ما چرا پیش ما نیایی
تو که مث من تو که مث من تو که مث من بچه‌ای
بچه‌ی تو بچه‌ی تو بچه‌ی تو کوچه ای


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393