دانلود ویدیو عکس

متن آهنگ خط بکش

ندیدمی اشراق، اشراقو تحول که دهدم پاسخ یا دهد تحمل ندیدمی اشراق، اشراقو و تحول که دهدم پاسخ تا کنم تشکر ما که راه رفته ایم باد است که میگذرد ما که دلشکسته ایم یاد است که میحجرد ما که راه رفته ایم باد است که میگذرد ما که دلشکسته ایم یاد است که میحجرد دور ایرانو تو خط بکش، خط بکش، بابا خط بکش تف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت، خط بکش دور ایرانو تو خط بکش، بابا خط بکش، خط بکش تف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت، خط بکش ندیدمی اشراق، اشراقو تحول که دهدم پاسخ یا دهد تحمل ندیدمی اشراق، اشراقو تحول که دهدم پاسخ تا کنم تشکر ما که راه رفته ایم باد است که میگذرد ما که دلشکسته ایم یاد است که میحجرد ما که راه رفته ایم باد است که میگذرد ما که دلشکسته ایم یاد است که میحجرد ما که راه رفته ایم باد است که میگذرد ما که دلشکسته ایم یاد است که میحجرد این مادر میهن بیوه شد، مشکل داشت شیر تفاخر هم، مسموم بود، پشکل داشت صبر از پاچم در رفت عشق در دلم سر رفت از اول هر صبح، حوصلمون سررفت الا هذا آوخ چه کنم جانم رفت الا هذا آوخ چه کنم جانم رفت الا هذا آوخ چه کنم جانم رفت الا هذا آوخ چه کنم جانم رفت [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] دست به هرجای جهان که کشیدیم سر بود و بالارفتن مشکل [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] هیچ بادامکی بر سفره ما نگذشت هیچکار معلوم نشد [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] به باد رفتیم بر هر چه که وزیده بود قبل از ماااا، وزیده بود بااااد فناااا، [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] دست به هر چی که زدیم تکان ضربات تن بود [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] چند بار لغزیدیم؟ چندبار؟ [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] چند بار گزش زنبور شدیم کودکی را؟ [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] چند بار آخ گفتیم؟ آنگونه که دل گریست [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] چرا شتر رنج همیشه اینجا خوابید؟ [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] چرا شتر رنج همیشه اینجا خوابید؟ [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] چرا شتر رنج همیشه اینجا خوابید؟ [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] چرا شتر رنج همیشه اینجا خواااابید؟ یااااا.ا.ا.ا.ا..ااا [الا هذاآوخ چه کنم جانم رفت] الا هذا آوخ چه کنم جانم رفت [الا هذا آوخ چه کنم جانم رفت] دور ایرانو تو خط بکش، خط بکش، بابا خط بکش تف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت خط بکش دور ایرانو تو خط بکش، بابا خط بکش، خط بکش تف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت خط بکش دور ایرانو تو خط بکش، بابا خط بکش خط بکش تف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت خط بکش

مشخصات آهنگ خط بکش

ترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد

فرستنده متن : هارون رضایی
ارسال MP3 توسط : پویا میرابیان

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393