دانلود عکس

متن آهنگ ترامادول

باز با من اشتباه کن / زندگی خود را تباه کن

بمک مرا و قی شو شعر در رگی که / شکنجه شو در هیبت سگی که
گناه شو از عدم هبوط کن / به ضلع چندم جهان سقوط کن
کراوات این پنگوئن را جر بده / کنار این باد محترم قر بده
به هر چه استخوان مست تر بزن / بوی هود مقعد ملکه را فر بده
درخت شو دول سبز تقسیم ترکیه / تفنگ گریه شو جگرهای سوریه
به لختی چشمت به تلخی بادام / تجاوز به رویای تو در ویتنام
غول رودس عمو سام را هو بکن/دفاع از حقوق انسان را وتو بکن
شهید کن خودت را با ترامادول / دوباره اشتباه کن با ترامادول
دوباره تباه شو با ترامادول / سیاه سیاه شو با ترامادول
باز با من اشتباه کن / زندگی خود را تباه کن
باز با تو اشتباه می کنیم / زندگی خود را تباه می کنیم

درخت روی دار و شکفته قنداق ها / سیاست طویله ی قرمساق ها
به انگشت شاهزاده ها را بکن / به من به تو به او به ما به ایشان بخند
برین به فلسفه ،هنر به هر چه بود و هست و نیست / برین به دین، برین بدین نگو نپرس چند!
زنم را حراج کن به نام مام میهن / زنت را بده به من نشاطت را بزن
برو کار می نکن بپرس چیست کار / به ف*اک رفته را حرف مفتی است کار
بکش عصا از زیر مغز این چلاغ ها / بخور،بکن،بخواب در کنار این الاغ ها

شهید کن خودت را با ترامادول / دوباره اشتباه کن با ترامادول
دوباره تباه شو با ترامادول / سیاه سیاه شو با ترامادول
باز با من اشتباه کن / زندگی خود را تباه کن
باز با تو اشتباه می کنیم / زندگی خود را تباه می کنیم


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393