ته خط
از باران
نه از آشنایان وفا دیده ام
از معین
مستی
از پویا
محض رضای خدا
از معین

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393